PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant aquesta clàusula, ANIMA’NS SCP., titular de http://www.animans.cat (Lloc WEB d’ara endavant) informa als seus visitants i Usuaris de la seva Política de Privacitat i Protecció de Dades de

Caràcter Personal en relació amb l’ús i navegació conforme a la legislació vigent en aquesta matèria.

1. FINALITAT I TRACTAMENT DE LES DADES DE CARACTER PERSONAL. La visita i navegabilitat pel lloc WEB no implica que el visitant hagi de registrar-se ni facilitar dada alguna de caràcter personal, per la qual cosa si vostè no desitja que el WEB sotmeti a tractament les seves dades personals, haurà d’abstenir-se d’emplenar els formularis existents en el lloc.

En cas de registrar-se, i en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic, l’Usuari accepta que les dades aportades en el moment del registre, o les facilitades per al seu accés a determinats serveis, passin a formar part d’un fitxer automatitzat sota el control d’ANIMA’NS SCP., i degudament inscrit en el Registre de Protecció de Dades, la finalitat del qual és poder trametre informació respecte als nostres cursos, productes i serveis, així com mantenir una base de dades amb currículums de persones interessades en els possibles llocs de treball que la Societat necessiti cobrir.

L’empresa es compromet a tractar les dades de caràcter Personal amb el grau de protecció adequat i a adoptar les mesures de seguretat necessàries per impedir la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació aplicable.

 

2. REVELACIÓ I US COMPARTIT DE LES DADES. L’empresa no revelarà informació personal a tercers sense el consentiment de l’Usuari, amb excepció dels següents suposats i respectant, en tot cas, la legislació espanyola vigent:

2.1 Per permetre el compliment de les obligacions legals a les quals quedi subjecte el lloc WEB amb tercers amb els quals conclogui acords de col·laboració.

2.2 Per permetre l’execució de contractes amb ANIMA’NS SCP. en els quals l’Usuari sigui part per dur a terme la prestació de serveis professionals de Defensa Jurídica i cedir les dades única i exclusivament per a aquesta fi, mantenint la més estricta confidencialitat, complint en matèria de protecció de dades, amb els protocols del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

2.3 Per complir amb requisits legals o requeriments d’autoritat governamental o judicial.

2.4 Per establir o preservar un reclam judicial o defensa.

2.5 Per protegir-se de fraus, activitats il·legals i/o d’atacs que puguin posar en perill la seguretat dels seus sistemes tecnològics, informàtics i/o serveis.

2.6 Per protegir la seguretat de les dades dels Usuaris registrats.

 

3. ACCES, MODIFICACIO I CANCEL.LACIÓ DE LES DADES PROPORCIONADES PER L’USUARI. L’Usuari registrat podrà en tot moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita a l’adreça electrònica info@animans.cat.

L’exercici d’aquest dret és personal i intransferible pel que únicament el propi Usuari, a qui se li demanarà la seva autenticació, podrà exercir aquest dret respecte de les dades personals dels quals és legítim titular.

Referent a això, s’informa que l’exercici del citat dret per un tercer no autoritzat de manera convenient per l’Usuari, podria suposar la comissió de delicte, sense perjudici d’aquelles altres conseqüències a les quals hagués d’enfrontar-se com a resultat de qualssevol accions civils o administratives a les quals tinguessin dret tant el legítim titular de les dades com ANIMA’NS SCP.